Leertherapie

printversie (Word)

1. Doel van de leergroep
Mensen die problemen ervaren in voor hen moeilijke situaties de gelegenheid geven:
a. de achtergronden hiervan te leren inzien
b. te leren daar constructief mee om te gaan
c. gedrag te ontwikkelen dat rekening houdt met de belangen en mogelijkheden van jezelf, van de ander en van de situatie.

2. Achtergrond leergroep
De uitgangspunten achter deze leergroep komen van de Transactionele Analyse. Dit is een humanistische stroming die er vanuit gaat dat:
•  Mensen van nature geneigd en in staat zijn om in harmonie met zichzelf en anderen en de natuur te leven.
•  Mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen nemen en hun problemen op basis van gelijkwaardigheid op kunnen lossen.
•  Het belangrijk is om je bewust te zijn van eigen behoeften, gevoelens en gedachten en te vragen om wat je nodig hebt.
•  Het goed is voor jezelf en anderen te zorgen.

3. Organisatie

Wie kunnen deelnemen Mensen die na een intakegesprek de uitgangspunten en groepsafspraken kunnen onderschrijven. Mensen die verslavingsproblematiek hebben of doelen dan wel problemen die beter in een andere setting terecht kunnen, worden niet in de leergroep geplaatst.

Open groep Deze leergroep is een open groep, dat betekent dat mensen die hun problemen opgelost hebben afscheid nemen en dat nieuwe mensen in kunnen stromen en heeft een maximale grootte van 10 personen.

Planning De leergroep wordt elke week gehouden uitgezonderd de schoolvakanties van de regio het Gooi. De groep duurt van 18- 19.45 uur of van 20.00-21.45 uur. Wanneer je buiten de groepsvakanties afwezig bent wordt dit niet op de rekening gecompenseerd

Presentie Er wordt van je verwacht dat je elke keer komt en dat je van te voren laat weten wanneer je er (om dringende reden) niet kunt zijn. Als je voor het eerst in de groep komt dan leg je je vast om in elk geval 10 keer te komen.

Uit de groep gaan Wanneer je het doel van jouw therapie bereikt hebt en je erover denkt om uit de groep te gaan dan vertel je dat in de groep. Jouw beslissing wordt dan in de groep doorgesproken. In elk geval geldt dat je nog twee keer in de groep komt nadat iedereen er van op de hoogte is dat jij uit de groep wilt gaan. Dit omdat je beslissing om de groep te verlaten een weloverwogen besluit is, waar iedereen achter kan staan en dat jijzelf en de anderen gelegenheid krijgen om afscheid van elkaar te nemen. Er is ook een economische reden; er is dan genoeg tijd om iemand van de wachtlijst op te roepen. 

Wijze van betalen Wacht met betalen tot je een rekening hebt ontvangen. Je betaalt voor elke groepssessie, ook als je niet aanwezig kunt zijn. Als de hele groep met vakantie is, of als er een groepszitting uitvalt, betaal je niet.

4. Werkwijze in de groep

Contract
Jij komt in de groep om iets in je zelf te veranderen. Dit doe je door je probleem en je doel te bespreken in de groep en acties te bedenken die je problemen kunnen oplossen. Wanneer er overeenstemming is, ga je hieraan werken. Dit is dan meteen je contract met jezelf, met de andere groepsleden en de therapeuten. Er zijn allerlei vragen en oefeningen om dit te ondersteunen en je krijgt hierover veel informatie en ook vragen en support.

Evaluatie
Een contract kan bijgesteld en/of veranderd worden. Het is jouw verantwoordelijkheid om samen met de groep jouw contract bij te houden. Is het nog het juiste contract voor jou? -Zit je op de goede weg? -Heb je al een van de doelstellingen bereikt? -Dient er nog iets aan jouw contract toegevoegd te worden? Dit zijn vragen die regelmatig doorgesproken worden.

Andere therapieën
Indien je van plan bent om een trainingsweekend of een andere therapie naast deze groep te gaan volgen, dan dien je dat tevoren in de groep te overleggen. Over het algemeen geldt dat het niet goed werkt om twee therapieën naast elkaar te doen. Wel zullen we als leergroep soms een workshop organiseren van bijvoorbeeld een hele dag of weekend daarover maken we gezamenlijke afspraken.

5. In de groep gelden afspraken zoals:
•  Dat je zorgvuldig met jezelf en anderen omgaat en geen zaken achter houdt
•  Dat je in de groepssesies geen koffiepraatjes en buiten de groepsbijeenkomsten geen therapiegesprekken houdt.
•  Wanneer je buiten de therapiesessies contact hebt met een of meer groepsleden, dan verplicht jij je om belangrijke informatie over emotionele gebeurtenissen die in zo'n contact kunnen plaats vinden, weer in de groep te melden.
•  Het is jouw verantwoordelijkheid om tijd van de groep te vragen en met je probleem naar voren te komen.
•  Durf jezelf meer toe te staan dan je gewend bent, zoals bijvoorbeeld te "storen" en regelmatig te zeggen wat je denkt en voelt.
•  Spreek in de ikvorm als je het over je zelf hebt en spreek niet over iemand, als je net zo goed tegen hem of haar kunt spreken.
•  Zorgende confrontatie omdat het is de bedoeling is dat we elkaar in de groep feedback geven doen we dat op een zorgvuldige stimulerende manier.
•  Dat je jezelf en je behoeften serieus neemt en ze ook uit in de groep
•  Sta open voor het hier en nu en voor het contact met anderen.
•  Roken/medicatie Niet roken in de groep of groepsruimte.Vlak voor de groep geen alcohol, stimulerende of kalmerende middelen gebruiken. Het gebruik van medicijnen altijd melden

Therapeuten
Anne-Marie Linnenkamp en Hans Jaspers werken samen en/of apart. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk getracht wordt van te voren kenbaar te maken wanneer er een van hen niet is. Het kan een enkele keer voorkomen dat een van de twee absent is zonder dat dit tevoren bekend is. Beide zijn lid van diverse beroepsorganisaties en gebonden aan klachten en tuchtregels. Een van de verenigingen waarvan zij beide lid zijn, is de Nederlandse Vereniging van Transactionele Analyse en van het NIP.

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om deel te nemen aan een TA- introductiecursus, zogenaamde 1-0-1, deze wordt op verschillende momenten georganiseerd en inlichtingen kun je daarover vragen of nalezen op de site (www.acculade.nl). Het is een nuttige maar ook leuke manier om kennis te maken met deze stroming en met andere TA mensen.

Meer informatie
Via deze site (contact) of telefonisch kun je informatie aanvragen en een intakegesprek afspreken

Bereikbaarheid
Anne-Marie is meestal bereikbaar op werkdagen van 8-9 uur via tel.:035 6940689 of fax: 035 6951469 of via e-mail: info@acculade.nl

Anne-Marie Linnenkamp Hans Jaspers